Σύλλογος Ελλήνων Υπαλλήλων Διεθνών Οργανισμών (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.)

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Υπαλλήλων Διεθνών Οργανισμών (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) ιδρύθηκε το 1977 με έδρα την Αθήνα και απευθύνεται στους Έλληνες υπαλλήλους όλων των αναγνωρισμένων Διεθνών Οργανισμών ανεξάρτητα από την κατηγορία, τον βαθμό ή τη σχέση εργασίας τους.

Σκοπός του Συλλόγου, όπως αναφέρεται στο καταστατικό του, είναι η προβολή στο εξωτερικό των θεμάτων που απασχολούν τον Ελληνισμό, η προώθηση των συμφερόντων των Ελλήνων που εργάζονται σε διεθνείς οργανισμούς, η σύσφιγξη των σχέσεων των Ελλήνων Υπαλλήλων Διεθνών Οργανισμών με τις κατά τόπους ελληνικές παροικίες και η ενημέρωση των μελών του επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Η δράση του Συλλόγου τοποθετείται έξω από κάθε κομματική σκοπιμότητα.

Ο Σύλλογος δεν λαμβάνει καμία επιδότηση ή οικονομική ενίσχυση.

Μοναδική πηγή εσόδων του είναι το τέλος εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών του, η δε διαχείριση των πόρων του πραγματοποιείται σύμφωνα με τον οικονομικό κανονισμό.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ

Η χώρα μας διατηρεί σε πολλές πόλεις ανά τον κόσμο ένα ανεκτίμητο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά και με γόνιμο τρόπο στην προώθηση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό καθώς και στην υποβοήθηση της αναπτυξιακής της προσπάθειας.

Πιστεύουμε ότι ο Σ.Ε.Υ.Δ.Ο. έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη συσσωμάτωση και δικτύωση των Ελλήνων υπαλλήλων καθώς και στη διευκόλυνση της επικοινωνίας τους με την Ελληνική Πολιτεία.

Παράλληλα, πλήθος θεσμικών, φορολογικών, συνταξιοδοτικών, εκπαιδευτικών και άλλων θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος ανακύπτουν συνεχώς ή χρονίζουν στις σχέσεις των Ελλήνων υπαλλήλων με τις διοικητικές Αρχές.

Ο Σύλλογος μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ορθή ενημέρωση των μελών του και στη διεκδίκηση εύλογων ρυθμίσεων που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα και θα διευκρινίζουν με σαφήνεια το ιδιαίτερο καθεστώς τους στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σ.Ε.Υ.Δ.Ο. επιδιώκει να καταστεί η φωνή και το σημείο αναφοράς όσο το δυνατόν περισσότερων εν ενεργεία Ελλήνων υπαλλήλων αλλά και των πολυάριθμων συνταξιούχων Διεθνών Οργανισμών.