Αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ενδιαφέρουν τον Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.