ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

    Κατοικία

    Εργασία

    έχοντας λάβει γνώση των σκοπών του Συλλόγου σας, ζητώ με την παρούσα αίτησή μου να γίνω μέλος του.

    Ετήσια συνδρομή: 25 €

    Αποστέλλοντας την ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνω υπεύθυνα ότι αιτούμαι της εγγραφής μου ως μέλος του Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.